Czym się zajmuję?

Prawo rodzinne

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny i z majątku wspólnego na majątek odrębny
 • alimenty
 • kontakty z dzieckiem, w tym egzekucja kontaktów  z dzieckiem
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • ubezwłasnowolnienie

Prawo nieruchomości

 • wypowiedzenie umowy najmu, podwyżka czynszu;
 • ustalenie istnienia stosunku najmu
 • sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu i opłat eksploatacyjnych
 • spory dotyczące własności nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • uwłaszczenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • rozliczanie korzyści i nakładów na nieruchomość
 • ochrona posiadania
 • sprawy o wydanie nieruchomości
 • sprawy o zaprzestanie naruszania prawa własności
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • ustanawianie i znoszenie służebności

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • wydziedziczenie
 • nieważność testamentu

Prawo budowlane

 • spory z zakresu wad budynku
 • roszczenia z umów o roboty budowlane
 • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy
 • spory między inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego
 • solidarna odpowiedzialność inwestorów
  i generalnych wykonawców wobec podwykonawców

Roszczenia odszkodowawcze

 • szkody rzeczowe
 • szkody osobowe doznane w wyniku wypadku (obrażenia ciała, śmierć bliskiej osoby)
 • szkody medyczne (niewłaściwa opieka medyczna, odmowa udzielenia świadczenia, szkody przy porodzie, błędna diagnoza, nieudana operacja plastyczna, zakażenia szpitalne)
 • wypadki przy pracy
 • odszkodowania za dyskryminację
 • odszkodowania za mobbing

Roszczenia z umów

 • niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • kary umowne

Prawo transportowe

 • umowa spedycji
 • umowa przewozu
 • postępowania reklamacyjne
 • roszczenia odszkodowawcze
 • szkody komunikacyjne
 • windykacja należności
 • odwołania od kar ITD
 • sprawy przeciwko ubezpieczycielom

kredyty frankowe (CHF)

 • nieważność umowy kredytowej ideksowanej/denominowanej do waluty franka szwajcarskiego
 •  bezskuteczność postanowień umownych w postaci klauzul indeksacyjnych 
 • analiza umowy i prowadzenie sprawy sądowej
 • zwrot nadpłaty
 • zwrot wszystkich wpłaconych rat kredytu lub różnicy między kwotą kredytu a wszystkimi uiszczonymi na rzecz banku ratami
Scroll Up